About Me


Ilse

DE CUYPER




Privacy statement & policy 


DCAS respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan DCAS kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met DCAS worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.


Alle info over welke persoonsgegevens DCAS verwerkt en hoe DCAS hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.


1.Deze Privacy statement & policy


Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die DCAS van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van DCAS, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door DCAS verwerkte persoonsgegevens.

DCAS behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van DCAS terugvinden.


2.Persoonsgegevens in het bezit van DCAS


Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door DCAS verzameld en verwerkt worden.


Dit zijn onder meer:


Gegevens die u rechtstreeks aan DCAS verstrekt


•Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

•Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

•Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt met DCAS, zoals onder meer tekst, geluidsopnamen, … .


Gegevens uit andere bronnen


DCAS kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op DCAS.


Op de DCAS website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door DCAS en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. DCAS raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.


U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan DCAS of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan DCAS (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.


3.Verwerking van de persoonsgegevens door DCAS


Persoonsgegevens worden door DCAS voor volgende doeleinden verwerkt:


•Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten;

•De naleving van de op DCAS van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

•Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.


4.Delen van de persoonsgegevens door DCAS


DCAS kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partners of andere aangestelden van DCAS wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering van de diensten. Met deze partners of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.


Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DCAS uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DCAS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.


5.Uw rechten


U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die DCAS van u verwerkt.


U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.


U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de DCAS dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.


Hiertoe kan u contact opnemen met DCAS via de contactinformatie zoals onderaan deze Privacy statement & policy opgenomen.


U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)


6.Veiligheidsbeleid van DCAS


Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt DCAS alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


Bewaring van gegevens


DCAS zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van DCAS met betrekking tot deze gegevens en met de missie van DCAS om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


7.Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)


DCAS verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten of websites van DCAS te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal DCAS deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


8.Contactgegevens


DCAS Comm.V.

Rommekeshof 9

2830 Blaasveld

KBO nr.  0700.203.210

ilsedecuyper@dcas.be

Tel: +32 (0) 472 91 81 63